Какво представлява кожното заболяване псориазис?

ВЪВЕДЕНИЕ____

Псориазисът е рецидивиращо възпалително кожно заболяване, ко­ето засяга около 3% от населението на Земята или 125 милиона души, повечето от които са от бялата раса. Като пример, поне един от пътуващите в пълен двуетажен автобус е възможно да е болен от него.

Хората с бяла кожа, независимо от страната и географския район, където живеят, са изложени на риска да разви­ят псориазис, но като цяло той се среща по-рядко в Карибския реги­он и при азиатците, като не съществува като заболяване при инюитите (по-познати като ескимоси) и местното американско насе­ление. Поразява по равно както мъжете, така и жените. Думата псориазис произлиза от две гръцки думи и буквално означава състо­яние на сърбеж, което поражда съмнение в етимологията на дума­та, тъй като според някои медицински книги, псориазисът не пре­дизвиква задължително сърбежи. Също така се предполага, че ма­кар това заболяване да е описано едва в началото на XIX век, псориазисът е съществувал векове наред преди това.

ВЪВЕДЕНИЕ___Проблемът със сърбежа при болните от псориазис варира от ми­нимален до много остър, като един на всеки трима болни твърди, че сърбежът е най-лошият аспект на заболяването. Животът ви опре­делено може да се влоши от сърбящите и възпалени плаки, които се лющят и могат да се появят във всеки участък от кожата и скалпа. Плака е термин за люспесто, зачервено и подуто петно на кожата, засегнато от псориазис, което може да варира по размери от 1 до 20 сантиметра или дори повече. Хората често пъти намират псориазиса за загрозяващ и това може да даде негативно отражение върху всекидневния им живот. В публикациите на автори като Джон Ъпдайк и Денис Потър, които са страдали от тежки форми на псориа­зис, могат да се открият няколко много добри примера за неблагопо­лучията, които поражда псориазисът, но трябва да помним, че сери­озността на заболяването не е задължително обвързана с последи­ците от него върху индивида – привидно обикновена и лека форма на псориазис може да предизвика сериозни психологически проблеми при някои хора, докато други, с по-тежки форми на заболяването, пона­сят понякога значително по-добре състоянието си.

Въпреки потенциалните последици от псориазиса много хора с това заболяване не се консултират редовно със своя лекар. Едно изследване показва, че близо 80% от болните не се консултират с личните си лекари през първата една година след проявата на заболяването. Причините за това вероятно са много и разнообразни – някои пренебрегват леката форма на псори­азиса, докато други, с по-сериозни форми на заболяването, са пад­нали духом и единственото, което правят, е да нанасят денонощно мазни помади върху кожата си. Други пък може да са били засегнати от отговор или коментар от страна на своя личен лекар, които да са били далеч от състраданието и загрижеността за състоянието им. Причина за подобна реакция би могла да бъде липсата на опит в дерматологията, това се наблюдава при общопрактикуващи лека­ри, които са недостатъчно подготвени да лекуват кожни заболява­ния, макар последните да съставляват около 15% от медицинските случаи.

ВЪВЕДЕНИЕ_Най-общо казано, алтернативите на обичайната консултация с общопрактикуващия ви лекар са:

  • никакво лечение;
  • самолечение;
  • консултация с практикуващ нетрадиционни терапии;
  • почивка и района на Мъртво море.

Тези възможни избори са напълно разбираеми, тъй като дори и при компетентна лекарска грижа псориазисът може да бъде много упорито заболяване. Наблюдава се също така и нерядка обезсърча­ваща склонност към рецидивиране, дори след като кожата е била напълно изчистена за определен период от време.

Много болни от псориазис и обществеността като цяло са зле информирани за самото заболяване. Преобладават погрешните схващания, както и неудобството, притеснението и затруднени­ето да се приемат различни видове лечение. Най-често срещани­те заблуди са:

  • псориазисът е заразно заболяване;
  • псориазисът е алергично заболяване;
  • има нещо общо с кръвта;
  • причинява се от стрес;
  • никога няма да изчезне.

Нито едно от тези схващания не е вярно. Нещо повече, псориази­сът се повлиява добре или се влошава без значение какво е прилага­ното лечение. От една страна, може би е трудно да се обясни защо това е така, но от друга – много е примамливо да се вгледаме в събитията, предхождащи подобна промяна в здравословното ни със­тояние, и да разгледаме заболяването като последица от тези съ­бития. Има хора, които са убедени, че промяната в хранителния им режим е подобрила състоянието им, но същото не важи за други болни или дори за същия човек при повторно влошаване на състоя­нието му. Когато псориазисът се изчисти напълно, било то от само себе си или вследствие на дадено лечение, лекарите наричат това ремисия, но продължителността й може да варира. Това също доп­ринася за всеобщото объркване по отношение причините за прис­тъпа. Онова, което става ясно, е, че има няколко потенциални фак­тора, които оказват въздействие, но реакцията на всеки отделен пациент спрямо тях е различна.

http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/dermnet/psoriasis49.htmlПсориазисът сам по себе си би могъл да бъде сериозно заболява­не и човек трудно да се справя с него, но когато се появят усложне­ния като артрит, той може да доведе до инвалидност. Смята се, чеоколо 10% от болните от псориазис страдат и от артрит, но дейс­твителният им брой може да е по-висок. Псориатичната артропатия (артрит) е достатъчно често срещана, за да има свое собстве­но наименование, и представлява особено тежка форма на артрит, която може (при една своя рядко срещана разновидност) да причини сериозни деформации на ставите на ръцете например. Това може да доведе до инвалидност, която, ако бъде съчетана с кожно заболява­не, би могла да има негативен ефект върху живота на пациента. Подобно на псориазиса, артропатията съществува от хилядолетия и комбинацията от подути и изкривени пръсти с люспеста кожа съвпада с някои библейски описания на прокажени и вероятно това е била причината болните от псориазис да бъдат затваряни и изо­лирани от обществото в колонии за прокажени. Сигурно подобно отношение към заболяването е продължило дълго след библейските времена, тъй като артропатията не е била надлежно описана чак до XIX век. До известна степен тази изолация все още се среща и днес, а болните от псориазис с неохота посещават обществени мес­та, пазаруват дрехи или ходят на фризьор със страх от смущаващи погледи, а понякога дори биват помолвани да напуснат поради неве­жеството на околните.

Целта на сайта www.psoriazisbg.com е да информира хора, които страдат от псориазис и техните близки и да повиши здравната им култура в тази област. Желанието ни е да осигурим отговор и компетентен коментар на проб­лемите, като предлагаме полезни съвети и конкретни продукти за справяне с болестта, които да дарят мнозина от вас с надежда и стимул за нор­мален живот.